Zmiana Statutu Banku.

W dniu 23 listopada 2017 r. w Hotelu ,,Martex” w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej 53 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Przedstawicieli. Głównym celem zwołania Zebrania było dokonanie zmiany Statutu Banku.
W Zebraniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście. Zebranie otworzył Karol Nalborski - Sekretarz Rady Nadzorczej witając zaproszonych gości i przybyłych przedstawicieli. Zebraniu przewodniczył Jan Pepłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W imieniu Zarządu Pani Teresa Kudlicka omówiła projekt Statutu Banku oparty na wzorcowym statucie obowiązującym w zrzeszeniu BPS S.A. oraz zmiany w obszarze kompetencji  i działania Rady Nadzorczej.
Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę w sprawie zmiany ,,Statutu Banku Spółdzielczego w Płońsku” oraz uchwały dotyczące regulacji normujących funkcjonowanie Rady Nadzorczej tj.: ,,Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku” i ,,Procedury oceny kompetencji kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku”.

Po wyczerpaniu oficjalnego porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał zebranych z zaistniałymi poniższymi zmianami w składzie Zarządu Banku, znajdującymi odzwierciedlenie w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej:
1)    z dniem 30.11.2017 r. odwołano (na wniosek zainteresowanej) Panią Teresę Grażynę Kudlicką ze stanowiska Prezesa Zarządu,
2)    z dniem 31.12.2017 r. odwołano (na wniosek zainteresowanej) Panią Barbarę Szczypińską ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych Banku Spółdzielczego w Płońsku,
3)    od dnia 01.01.2018 r. ustalono trzyosobowy skład Zarządu (Prezes i dwóch Wiceprezesów) oraz zatwierdzono nowy wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie,
4)    na okres 01.12.2017 r. – 31.12.2017 r. powierzono Panu Dariuszowi Mirosławowi Konofalskiego pełnienie funkcji p.o. Prezesa Zarządu,
5)    z dniem 01.01.2018 r. powołano Pana Dariusza Mirosława Konofalskiego, piastującego obecnie stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych, na stanowisko Prezesa Zarządu,
6)    z dniem 01.01.2018 r. powołano Panią Wioletę Ewę Ciulińską, piastującą obecnie stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansów i bezpieczeństwa,
7)    z dniem 01.01.2018 r. powołano Pana Roberta Malinowskiego, piastującego obecnie stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Departamentu Analiz Kredytowych, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych.

Przewodniczący podziękował Pani Teresie Kudlickiej oraz Pani Barbarze Szczypińskiej za wieloletnią pracę w Zarządzie i istotny wkład w rozwój Banku oraz wyraził nadzieję na dalsze stabilne zarządzanie Bankiem.

 

Powrót