Szkolna Kasa Oszczędności

Czym jest SKO?

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego, jako Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) zorganizowana w ramach uczniowskiego samorządu szkolnego w oparciu o regulamin SKO, a także jako Spółdzielcza Szkolna Kasa Oszczędności (SSKO) zorganizowana w ramach spółdzielni uczniowskich na podstawie statutu uchwalonego przez walne zgromadzenie spółdzielni uczniowskiej, oraz regulaminu SKO.

Cele SKO

Podstawowym celem SKO, działającej w ramach programu „TalentowiSKO”, jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także wspieranie aktywności związanej z twórczym poszukiwaniem możliwości zarobkowania, jak również racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska.   Działania SKO zmierzają ponadto do promocji i rozwijania talentów wśród dzieci i młodzieży, propagują pracę zespołową i kompetencje z nią związane. SKO Banków Spółdzielczych ponadto ma za zadanie popularyzowanie wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych i Banku BPS, a także spółdzielni, jako formy działalności gospodarczej sprawdzającej się we współczesnej gospodarce.