Coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku

Rekordowo wysokie wyniki Banku za 2023 r.

Bank Spółdzielczy w Płońsku prowadzony od 2018 roku przez Zarząd w składzie: Prezes Zarządu - Dariusz Konofalski oraz Wiceprezesi: Wioleta Ciulińska i Robert Malinowski osiąga rok rocznie bardzo dobre wyniki finansowe i dzięki sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu od 2021 roku należy do grona największych  banków spółdzielczych z sumą bilansową pow. 1 mld złotych. Bezpieczeństwo Banku i jego Klientów, inwestycje w przyszłość instytucji oraz osiągnięte wyniki potwierdziło 100% absolutorium dla całego Zarządu Banku podczas tegorocznego Zebrania Przedstawicieli.

Zebranie Przedstawicieli prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku - p. Wojciech Rutkowski

Zebranie podsumowujące wyniki Banku za 2023 rok odbyło się 17 czerwca 2024 roku w Centrali Banku Spółdzielczego w Płońsku przy ul. Płockiej 28. W Zebraniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Pan Artur Adamczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A., Pan Jacek Ryziński – Wicestarosta Płoński, Pan Andrzej Stolpa – Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, Sekretarz Gminy Płońsk, Pani Anna Bugajewska – Skarbnik Miasta Płońska, Pan Marek Czerniakowski – Wójt Gminy Joniec, Pan Adam Sobiecki – Wójt Gminy Dzierzążnia.

Zarząd Banu wraz z Prezesem Zarządu Banku BPS S.A. p. Arturem Adamczykiem

Zebraniu przewodniczył Wojciech Rutkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Prezes Zarządu Dariusz Konofalski w swoim wystąpieniu omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok ubiegły oraz przedstawił Delegatom sytuację ekonomiczno – finansową Banku, a także najważniejsze wyzwania i kierunki rozwoju Banku na najbliższe lata. Prezes Zarządu zapewnił wszystkich zebranych o bardzo dobrej i bezpiecznej sytuacji finansowej Banku. Przedstawił propozycję podziału wypracowanego zysku w kwocie niemal 40 mln. zł., zgodnie z którą  97,67 % zysku zasili fundusz zasobowy, zostanie wypłacona dywidenda w postaci oprocentowania udziałów w wysokości 10 %, a także zostanie zasilony fundusz ogólnego ryzyka.

Poinformował również zebranych o inwestycjach prowadzonych przez Bank, w szczególności  budowie Oddziału Banku w Załuskach i Oddziału Banku w Sochocinie.

Delegaci na tegoroczne ZP

Głos zabrała również Pani Wioleta Ciulińska – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Bezpieczeństwa, która przedstawiła wyniki badania sprawozdania finansowego i odczytała „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku(..)” z dnia 23.05.2024 r. oraz omówiła wyniki raportu.

Na zakończenie poinformowała, że  opinia wydana  Biegłego Rewidenta była opinią bez zastrzeżeń.

Zebranie Przedstawicieli oceniło działalność Banku za rok ubiegły oraz zatwierdziło kierunki rozwoju działalności bankowej oraz działalności społecznej i kulturalno – oświatowej Banku na lata 2024 – 2025.

Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło jednogłośnie wszystkie Uchwały objęte porządkiem obrad Zebrania, w szczególności w zakresie:

  • zmiany Statutu Banku,
  • zatwierdzenia sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2023,
  • dokonania oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku,
  • udzielenia wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r. w kwocie 39 376 497,50 zł  przewidującego:
  1. odpis na fundusz zasobowy 97,67 % zysku netto - w kwocie 38 460 147,50 ,
  2. wypłatę dywidendy w postaci oprocentowania udziałów w wysokości 10% - w kwocie 166 350,00 zł,
  3. odpis na fundusz ogólnego ryzyka - w kwocie 750 000,00 zł.

Z przyjemnością jest nam poinformować, że na ręce Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Pracowników Banku spłynęło wiele miłych słów uznania i gratulacji za osiągnięte wyniki oraz  podziękowania za bardzo dobrą współpracę i podejmowane działania na wielu płaszczyznach zarówno w sektorze bankowym  i lokalnym.  

Na zakończenie Zebrania zostały wręczone przez Zarząd Banku nagrody Pracownikom za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju Banku w 2023 r.

Wyróżnieni pracownicy Banku wraz z Zarządem

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku złożyli serdeczne podziękowania Delegatom i przybyłym Gościom za udział w Zebraniu, a także wszystkim Udziałowcom, Pracownikom i Klientom Banku, za zaufanie oraz współpracę, bez których sukcesy Banku nie byłyby możliwe.

foto: Piotr Koper

Powrót