Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku zawiadamia Członków Banku,
że w dniu 12 grudnia 2019 roku (czwartek)

w siedzibie Centrali Banku w Płońsku, ul. Płocka 28
(duża sala konferencyjna)

odbędzie się :
NADZWYCZAJNE  ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

I termin - godzina 13:00
II termin - godzina 13:30

zgodnie z zamieszczonym poniżej porządkiem obrad.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie może obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PŁOŃSKU
zwołanego na dzień 12.12.2019 r.

1.  Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza, stanowiących Prezydium Zebrania.
3.  Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania
     uchwał.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Wybór Komisji:
     1)  Mandatowo - Skrutacyjnej,
     2)  Uchwał i Wniosków.
6.  Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 15.05.2019 r.
7.  Omówienie przez Zarząd planowanego połączenia Banku Spółdzielczego w Płońsku (bank przejmujący) z Bankiem
      Spółdzielczym w Załuskach (bank przejmowany).
8.  Zapoznanie z wynikami lustracji ustawowej.
9.  Dyskusja dot. spraw wskazanych w pkt 7 i pkt 8.
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Płońsku (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w
      Załuskach (bank przejmowany).
11.  Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku

Powrót