Nowa Rada Nadzorcza Banku wybrana.

Zakończyła się 4 letnia kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Banku. Zebranie Przedstawicieli wyłoniło nową Radę na kadencję 2018-2022.

W dniu 14 czerwca 2018 r. w siedzibie Centrali Banku przy ul. Płockiej 28 w Płońsku odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku, podsumowujące wyniki Banku za 2017 r.

W Zebraniu uczestniczyli Delegaci oraz zaproszeni Goście, m.in. Andrzej Stolpa – Starosta Powiatu Płońskiego, Teresa Kozera – Z-ca Burmistrza Miasta Płońska oraz Tomasz Sobecki – Wójt Gminy Baboszewo. Władze Banku Zrzeszającego BPS reprezentował Pan Mirosław Bizoń – Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą w Banku BPS S.A.

Zebranie otworzył Pan Jan Pepłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej witając zaproszonych gości i przybyłych licznie Przedstawicieli, który po zatwierdzeniu jego kandydatury przewodniczył dalej Zebraniu. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przedłożono zgromadzonym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu w 2017 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w kadencji w latach 2014 – 2018, ze szczególnym omówieniem działalności w 2017 r.

Zebranie Przedstawicieli oceniło działalność Banku za rok ubiegły oraz zatwierdziło kierunki rozwoju działalności bankowej oraz działalności społecznej i kulturalno – oświatowej Banku w latach 2018 – 2019.
Zebranie dokonało również wyborów Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2018 – 2022.

W skład organu nadzorczego weszli (kolejność alfabetyczna):

1. Biernatowicz Maciej,
2. Brzeszkiewicz Adam,
3. Golacik Jan,
4. Granuszewski Jerzy,
5. Kocik Jadwiga,
6. Leszczyńska Emilia,  
7. Liberek Andrzej,
8. Milewski Leonard,
9. Pepłowski Jan,
10. Rutkowski Wojciech,
11. Skalska Iwona.

Zebranie Przedstawicieli podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie:

  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.,
  • udzielenia wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r. w kwocie 4.230.989,19 zł w tym przeznaczenia części zysku na dywidendę dla członków (dywidenda wyniosła 3,0 %),
  • zatwierdzenia wyników oceny kompetencji Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2017 rok oraz za okres 01 - 06.2018 r.

Podczas Zebrania zostały także wręczone nagrody Pracownikom Banku za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju Banku w 2017 r.. Zarząd Banku podziękował także Członkom Rady Nadzorczej sprawującym funkcje w kadencji w latach 2014 – 2018, za sumienną pracę oraz aktywne angażowanie się w działalność Banku.

 

Powrót