Rozmowa z Prezesem Konofalskim na łamach Tygodnika Ciechanowskiego

Rozmowa z Dariuszem Konofalskim, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku

Wywiad ukazał się w numerze 37 Tygodnika Ciechanowskiego”. Z Prezesem Konofalskim rozmowę przeprowadził redaktor Roman Nadaj.

Bieżący rok jest szczególny dla płońskiego banku. Jak wyglądały jego początki?

Bieżący rok jest dla Banku Spółdzielczego w Płońsku rokiem jubileuszowym, bowiem mija 120 lat od powołania do życia Płońskie go Towarzystwa Drobnego Kredytu, którego utworzenie zostało uznane za datę powstania naszego banku. Kontynuuje on działalność trzech towarzystw. Poza Płońskim Towarzystwem Drobnego Kredytu były to Towarzystwo Wzajemnego Kredytu powstałe w 1901 roku i Ziemiańskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu utworzone w 1912 roku. W 1923 r. połączyły się one przyjmując statut Ziemiańskiego Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Na przestrzeni czasu Bank ewoluował, podobnie jak jego otoczenie gospodarcze i społeczne. Dzięki temu przetrwał dwie wojny światowe, czasy powojenne oraz pomyślnie przeszedł przez okres transformacji utrzymując grono lojalnych klientów. Obecnie to jeden z największych oraz najstarszych banków spółdzielczych w Polsce o silnej i ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku usług finansowych.

Jakie inicjatywy podejmują Państwo dla upamiętnienia tak znakomitego jubileuszu ?

Przygotowania do obchodów rozpoczęliśmy dwa lata temu, zlecając opracowanie monografii Banku, która w ostatnich dniach została wydana. Nosi ona tytuł  „Bank Spółdzielczy w Płońsku – historia i współczesność” i prowadzi czytelnika poprzez kolejne dekady jego działalności - od początków w 1898 roku po czasy współczesne, prezentując najważniejszych ludzi związanych z Bankiem oraz główne wydarzenia. Jestem przekonany, że będzie znakomitą lekturą, nie tylko dla ludzi związanych z Bankiem, ale też dla wszystkich interesujących się nie tak przecież odległą historią.

W bieżącym roku realizujemy kilka projektów z myślą o naszych klientach. W ostatnim dniu sierpnia zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta Płońsk i Miejskim Centrum Kultury w Płońsku jubileuszowy koncert z udziałem takich gwiazd jak: Dżem, Dawid Kwiatkowski oraz Zespół Felivers. Na scenie wystąpiła też dwójka odnoszących już sukcesy artystów, wywodzących się z Płońska: Gabriela Majtczak i Alan Cyprysiak.

Kolejną inicjatywą z okazji jubileuszu było stworzenie fanpage Banku na facebooku. Jesteśmy pewni,  że znakomicie poprawi on komunikację Banku z młodym pokoleniem tym bardziej, że mamy do zaoferowania młodzieży, która ukończyła 13 rok życia bezpłatny, atrakcyjny rachunek z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej – Happy Konto.

Dla pozostałych klientów Banku z okazji jubileuszu mamy promocje kredytów: gotówkowego oraz mieszkaniowego. W ciągu kolejnych dwóch lat planujemy sfinansowanie posadzenia 120 drzew na 120-lecie Banku, które na stałe wpiszą się w krajobraz naszego miasta i będą trwałą pamiątką. W grudniu br. zaplanowaliśmy konferencję poświęconą historii Banku połączoną z wręczaniem  monografii jego udziałowcom, zakończoną występem  artystycznym.

Przejął pan pałeczkę po Teresie Kudlickiej wieloletniej prezes Banku. Czy objęcie funkcji prezesa było czystą formalnością?

Objęcie funkcji prezesa zarządu banku jest sformalizowanym procesem, który wymaga kilkuetapowego przygotowania rozłożonego w czasie. Bank jest instytucją zaufania publicznego, która podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i każdorazowy wybór Prezesa wymaga specjalnej procedury oraz zgody KNF. Osoba, która ma zostać powołana na stanowisko prezesa zarządu banku musi spełnić szereg wymagań, które nakłada ustawa prawo bankowe oraz uchwały Komisji Nadzoru Finansowego. KNF bada ponadto czy osoba przewidziana do objęcia w banku funkcji prezesa zarządu, posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie niezbędne do kierowania danym bankiem a także czy ma odpowiedni staż pracy w bankowości lub innych instytucjach finansowych. Kandydat na prezesa banku musi również wykazać się odpowiednią znajomością przepisów regulujących działalność bankową oraz dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków na stanowisku prezesa.

W przypadku naszego Banku sukcesja była zaplanowana i przeprowadzona modelowo. Proces przygotowań do zmian w zarządzie był procesem wieloletnim i przebiegał w ramach pracy Zarządu oraz przy ścisłej współpracy z Radą Nadzorczą Banku.

Z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku jestem związany od 2003 r. Od 2004 r. do końca 2017 r. pełniłem funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych. W tym czasie zdobyłem niezbędne doświadczenie w pracy w zarządzie, poznałem specyfikę działalności bankowości spółdzielczej a także naszych Klientów. Proces sukcesji został przeprowadzony płynnie i transparentnie. W dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku wystąpiła z wnioskiem do KNF o powołanie mnie na stanowisko Prezesa Zarządu i po całej procedurze weryfikacyjnej w październiku ubiegłe- go roku otrzymałem zgodę KNF na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Od 01 stycznia 2018 r. Zarząd Banku jest trzyosobowy. Stanowiska Wiceprezesów zostały powierzone Wiolecie Ciulińskiej i Robertowi Malinowskiemu.

Pana prezesowanie to raczej spokojna kontynuacja, czy też bank czekają duże zmiany?

Obecny Zarząd, który mam zaszczyt reprezentować współuczestniczył w tworzeniu i realizacji strategii działania Banku realizowanej do koń- ca 2017r. i w takiej sytuacji naturalnym jest że będzie kontynuował dotychczasowy kierunek rozwoju, koncentrując się na stabilnym i bezpiecznym zarządzaniu oraz wypracowywaniu satysfakcjonujących wyników finansowych. Tak jak wcześniej będzie- my koncentrowali się na potrzebach klientów i budowaniu relacji. Nadal będziemy troszczyć się o rozwój lokalnej społeczności, organizując i wspierając inicjatywy z terenu działania Banku. Bardzo ważna będzie dla nas współpraca z lokalnymi samorządami. Pewne zmiany, tak jak w całym otoczeniu muszą mieć miejsce, ponieważ obecna bankowość podlega ciągłej transformacji w wyniku zmieniających się wymogów prawnych, nadzorczych i sprawozdawczych. Przekonanie o konieczności wykorzystywania nowych możliwości technologicznych, funkcjonalności i kanałów dostępu stały się dla nas inspiracją do podjęcia inicjatywy wraz z kilkoma bankami spółdzielczymi i Bankiem Zrzeszającym zmierzającej do usprawnienia i skrócenia czasu obsługi Klienta w Banku poprzez częściową automatyzację niektórych procesów bankowych. Myślę, że dzięki naszemu zaangażowaniu i determinacji pod koniec bieżącego roku zobaczymy już pierwsze efekty, a do końca następnego roku wdrożymy pełne funkcjonalności.

Jak radzi sobie BS w Płońsku? Jest Pan zadowolony z jego wyników ?

Zadowolenie z wyników nie jest dobrym stanem, bowiem uspokaja czujność i nie prowadzi do poprawy. A to nie jest dobra postawa dla przyszłości żadnego podmiotu gospodarczego a w szczególności dla działającego w tak konkurencyjnym środowisku banku.

Bank Spółdzielczy w Płońsku osiąga satysfakcjonujące wyniki od lat. Ta stabilność i przewidywalność wyniku jest moim zdaniem najważniejsza, ponieważ pozwala budować kapitały Banku oraz zaufanie klientów. Mam świadomość, że funkcjonowanie banku spółdzielczego – stosunkowo małej instytucji finansowej jest coraz bardziej skomplikowane ze względu na reżim prawny oraz zglobalizowane otoczenie gospodarcze. Dlatego naszym najważniejszym celem jest od zawsze bezpieczeństwo depozytów naszych klientów, zapewnienie stabilnej sytuacji Banku i spełnianie norm nadzorczych.

Wysoka pozycja Banku w lokalnym środowisku to efekt takiego postrzegania przez Zarząd Banku roli lokalnej instytucji finansowej. Buduje ona zaufanie i zachęca do zaangażowania Udziałowców, członków Rady Nadzorczej i Pracowników oraz buduje lojalność Klientów.

Niektóre banki spółdzielcze mają problemy. Co robicie, żeby ich uniknąć?

Staramy się prawidłowo, ostrożnie i stabilnie zarządzać Bankiem przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i rekomendacji nadzorczych. Podejmujemy decyzje z należytą rozwagą i bez narażania Banku na nadmierne ryzyko.   Szczególnie dbamy o nasz dobry wizerunek jako instytucji etycznej, godnej zaufania, należycie dbającej o bezpieczeństwo gromadzonych środków.

Wyrazem takiego podejścia do zarządzania była decyzja o przystąpieniu naszego Banku do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, która zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom gwarantując płynność i wypłacalność. Głównym celem powołania systemów ochrony jest przede wszystkim zapobieganie sytuacjom kryzysowym, w tym niedopuszczanie do niewypłacalności i upadłości banków. System prowadzi stały monitoring bieżącej sytuacji wszystkich uczestników, ma też uprawnienia do działań prewencyjnych i wspomagających. Banki należące do systemu utworzyły odpowiednie fundusze, które mogą być wykorzystywane w przypadku przejściowych problemów któregoś z uczestników.

 

Rozmawiał ROMAN NADAJ

Powrót