Zebrania Grup Członkowskich Banku.

W dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. odbyły się coroczne sprawozdawcze Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Płońsku:

  • I grupa – obejmująca członków Banku zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie miasta  i gminy Płońsk oraz członków zamieszkałych lub mających siedzibę poza terenem obejmującym niżej wymienione Grupy Członkowskie,
  • II grupa – obejmująca członków Banku zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy Baboszewo,
  • III grupa – obejmująca członków Banku zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy Dzierzążnia,
  • IV grupa – obejmująca członków Banku zamieszkałych lub mających siedzibę  na terenie gmin Nowe Miasto i Joniec,
  • V grupa – obejmująca członków Banku zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie powiatu ciechanowskiego i mławskiego.

W Zebraniach uczestniczyli Członkowie Banku oraz Goście. Zebrania poszczególnych Grup Członkowskich otwierał Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jan Pepłowski. Zarząd reprezentowali  Prezes Zarządu – Dariusz Konofalski oraz Wiceprezesi Zarządu – Wioleta Ciulińska i Robert Malinowski.

Na Zebraniach rozpatrywane były sprawy, które mają być przedmiotem obrad sprawozdawczego Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 15 maja 2019 r.
Przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawili zebranym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 r.
Została również omówiona aktualna sytuacja ekonomiczno – finansowa Banku i sektora bankowości spółdzielczej.

Po zakończeniu dyskusji prezentowany fragment filmu przygotowanego na kanwie monografii Banku autorstwa Jarosława Macieja Zawadzkiego pt.: ,,Bank Spółdzielczy w Płońsku - historia i współczesność”.

Powrót