Zebranie Przedstawicieli 2019

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku zawiadamia Członków Banku,
że w dniu 15 maja 2019 roku (środa)
w Hotelu ,,Martex”, ul. Grunwaldzka 53, 09 – 100 Płońsk
(sala konferencyjna)


odbędzie się :

SPRAWOZDAWCZE  ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

I termin - godzina 11:00
II termin - godzina 11:30

zgodnie z zamieszczonym porządkiem obrad.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie może obradować
i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Płońsku


PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PŁOŃSKU
zwołanego na dzień 15.05.2019 r.


1.    Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza, stanowiących Prezydium Zebrania.
3.    Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wybór Komisji:
1)    Mandatowo - Skrutacyjnej,
2)    Uchwał i Wniosków,
3)    ds. Odpowiedniości.
6.    Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego 14.06.2018 roku.
7.    Sprawozdanie Zarządu z:
1)    działalności Banku w 2018 roku wraz z propozycją kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno - kulturalnej na lata 2019 – 2020,
2)    wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8.    Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
9.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku oraz wnioski Rady dotyczące:
1)    przyjęcia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej,
2)    oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku i Zarządu jako organu kolegialnego,
3)    udzielenia  członkom Zarządu absolutorium  za 2018 rok,
4)    oceny funkcjonowania w Banku  Polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
10.    Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości z oceny odpowiedniości w 2018 roku członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
11.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
12.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,
2)    zmiany Procedury oceny kompetencji kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku,
3)    oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
4)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
5)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
6)    zmiany Polityki podziału nadwyżki bilansowej w Banku,
7)    podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2018 rok,
13.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno -  kulturalnej Banku na lata 2019 – 2020.
14.    Wręczenie nagród zasłużonym pracownikom Banku.
15.    Wręczenie dyplomów uznania emerytowanym pracownikom i długoletnim udziałowcom Banku.
16.    Zamknięcie obrad.

 

Powrót