Zebranie Przedstawicieli 2020

Sprawozdawcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku informuje, że w dniu 16 lipca 2020 roku (czwartek) w Miejskim Centrum Kultury (Sala kinowa) przy ul. Płockiej 50,  09-100 Płońsk, odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Zebranie rozpocznie się:
I termin – godz. 10:00,
a w przypadku braku kworum w II terminie tj. o godz. 10:30*
*Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie może obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza, stanowiących Prezydium Zebrania.
3.    Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wybór Komisji:

1)    Mandatowo - Skrutacyjnej,
2)    Uchwał i Wniosków,
3)    ds. Odpowiedniości.

6.    Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego 12.12.2019 r.
7.    Omówienie sytuacji Banku Spółdzielczego w Płońsku po połączeniu z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach.
8.    Sprawozdanie Zarządu z:

1)    działalności Banku w 2019 roku wraz z propozycją kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno - kulturalnej na lata 2020 – 2021,
2)    wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

9.    Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Płońsku oraz przyłączonego Banku Spółdzielczego w Załuskach oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
10.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. oraz wnioski Rady dotyczące:

1)    przyjęcia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej,
2)    oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku i Zarządu jako organu kolegialnego,
3)    udzielenia  członkom Zarządu absolutorium za 2019 r.,
4)    oceny funkcjonowania w Banku Polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

11.    Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości z oceny odpowiedniości w 2019r.  członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
12.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
13.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Płońsku w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Płońsku za rok 2019,
2)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Załuskach za rok 2019,
3)    zatwierdzenia Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku,
4)    oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
5)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
6)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,
7)    podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Płońsku za 2019 r.,
8)    pokrycia straty Banku Spółdzielczego w Załuskach za 2019 r.,
9)    zatwierdzenia zasad obsługi udziałów członkowskich Członków przyłączonego Banku Spółdzielczego w Załuskach,
10)    zbycia nieruchomości położonej w Ludwikowie, gm. Joniec,
11)    zbycia nieruchomości położonej w Proboszczewicach, gm. Joniec,
12)    zbycia nieruchomości położonej w Zakroczymiu, gm. Zakroczym,
13)     zbycia nieruchomości położonej w Załuskach, gm. Załuski,
14)    zbycia nieruchomości położonej w Kroczewie, gm. Załuski,
15)    zbycia nieruchomości położonej w Sochocinie, gm. Sochocin.

14.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno - kulturalnej Banku na lata 2020 – 2021.
15.    Wręczenie nagród zasłużonym pracownikom Banku.
16.    Zamknięcie obrad.

 

Powrót