Zmiany oprocentowania depozytów i rachunków.

Informacja o zmianach w oprocentowaniu lokat i rachunków dla umów zawartych przed 15 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że uwzględniając aktualne wskaźniki makroekonomiczne, odzwierciedlające w szczególności ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17.03.2020 r. i 08.04.2020 r. w sprawie obniżenia stóp procentowych NBP, Bank Spółdzielczy w Płońsku od dnia 15 czerwca 2020 r. zmienia oprocentowanie rachunków oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych otwartych do 14 kwietnia 2020 r. włącznie (standardowych – otwieranych w oddziałach Banku i internetowych – zakładanych przez bankowość elektroniczną).

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych i rachunkach oszczędnościowych, mogą Państwo przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: 

  • złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku oszczędnościowego bądź lokaty z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian

lub 

  • wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia z tego tytułu opłat. Oświadczenie o sprzeciwie wobec zmian bądź wypowiedzenie umowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć na piśmie w dowolnej placówce Banku. 

Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, nie wypowiedzą Państwo umowy/nie złożą Państwo sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany będą obowiązywać od dnia wskazanego w niniejszym komunikacie.

Szczegółowe informacje o zmianie oprocentowania rachunków oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych znajdują się w wyciągu z "Tabeli oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Płońsku" do pobrania poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami w naszych Oddziałach.
 

Powrót