ZP 2020 już za nami. Zarząd Banku z jednogłośnym absolutorium.

Sprawozdawcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku 2020.

Podsumowanie.

16 lipca br. w Sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ul. Płockiej 50, odbyło się coroczne Sprawozdawcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku, podsumowujące wyniki Banku za 2019 rok oraz przyłączonego Banku Spółdzielczego w Załuskach. W Zebraniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście.

W związku z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii Bank podjął wszelkie niezbędne działania organizacyjne w celu zapewnienia Zebranym bezpiecznego udziału w posiedzeniu.

Zebraniu przewodniczył Wojciech Rutkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Po stwierdzeniu prawomocności obrad zaprezentowano Zebranym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu w 2019 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. Dane zaprezentowano odrębnie zarówno dla Banku Spółdzielczego w Płońsku, jak i dla Banku Spółdzielczego w Załuskach. Następnie Prezes Zarządu, Dariusz Konofalski w swoim wystąpieniu umówił delegatom najważniejsze wyzwania i kierunki rozwoju Banku na najbliższe lata.

Zebranie Przedstawicieli oceniło działalność Banku za rok ubiegły oraz zatwierdziło kierunki rozwoju działalności bankowej oraz działalności społecznej i kulturalno – oświatowej Banku na lata 2020 – 2021.

Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie:

  • zatwierdzenia sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku z działalności w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
  • zatwierdzenia sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej przyłączonego Banku Spółdzielczego w Załuskach z działalności w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
  • oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
  • udzielenia wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r.,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r. w kwocie ponad 4,1 mln zł, przewidującego przeznaczenie w całości nadwyżki na odpis na fundusz zasobowy Banku.

Podczas Zebrania, już tradycyjnie jak co roku, wręczono nagrody wyróżniającym się pracownikom za ich zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Banku.

Powrót