Gwarancje de minimis

Bank Spółdzielczy w Płońsku na podstawie umowy o współpracy zawartej między Bankiem BPS S.A. i zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z gwarancją BGK.


Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.
 
Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla Kredytobiorców, którzy:
 
 • są rezydentami,
 • posiadają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego),
 •  na etapie udzielania kredytu nie byli wpisani w systemie Bankowy Rejestr,
 •  nie byli wpisani w każdym innym systemie, w którym Kredytobiorca podlega weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku Kredytującego i który to wpis zgodnie z tymi przepisami wyklucza go z możliwości uzyskania kredytu w Banku Kredytującym,
 • w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt z gwarancją de minimis nie posiadali: zadłużenia przeterminowanego pow. 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł, ani zobowiązania kredytowego zakwalifikowanego jako należność zagrożona oraz wypowiedzianego zobowiązania kredytowego przez Bank Kredytujący,
 •  nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,
 • należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.).
Korzyści dla przedsiębiorców:
 
 • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku Kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego,
 • łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR lub 100 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.
 
Poręczeniem można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł.
 
Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
 

Więcej na http://deminimis.gov.pl

 

Zapraszamy do kontaktu!