Gwarancje z Funduszu Gwarancyjnego POIG

Podstawowe informacje

Gwarancje z Funduszu Gwarancyjnego POIG, oferowane przez BGK, są udzielane przy współpracy z bankami komercyjnymi  i spółdzielczymi w ramach programu gwarancji de minimis.
Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem finansowania na rozwój swojej działalności innowacyjnej.

Korzyści dla kredytobiorcy:
 
 • finansowanie działalności innowacyjnej w firmie,
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
 • wsparcie informacyjno-doradcze po stronie banków kredytujących i BGK,
 • bezkosztowe korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 60% kapitału kredytu,
 • korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę (lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w odniesieniu do standardowej oferty),
 • możliwość ubiegania się o wsparcie przez innowacyjne firmy na sprawdzonych zasadach pomocy de minimis i procedur programu gwarancji de minimis (kredyty obrotowe i inwestycyjne).
 
Parametry gwarancji
 
 • Wysokość gwarancji: nie więcej niż 60% kwoty kredytu
 • Minimalna kwota gwarancji: bez minimum
 • Maksymalna kwota gwarancji: 3 500 000 zł
 • Maksymalny okres obowiązywania gwarancji: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego, 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
 • Prowizja za gwarancje: 0 zł
 • Forma zabezpieczenia dla gwarancji: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Warunki udzielenia gwarancji de minimis z udziałem FG POIG
 
Z gwarancji ze środków FG POIG kredytobiorca może skorzystać, jeżeli jednocześnie spełnia kryteria wymagane dla gwarancji de minimis oraz jedno z kryteriów stanowiących o innowacyjności firmy tj.:
 
 
 1.  Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,
 2.  Jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,
 3.  Uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
 4.  W ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji,
 5.  Środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30%,
 6.  W co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność B+R co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
 7.  W ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.
 
Procedura udzielenia gwarancji de minimis z opcją Funduszu Gwarancyjnego POIG jest jednakowa jak dla gwarancji de minimis.

Przedsiębiorca wszelkie formalności realizuje w banku, w którym składa wniosek o kredyt.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/ oraz www.poig.gov.pl

Zapraszamy do kontaktu!