Kredyt technologiczny z premią technologiczną BGK

Kredyt technologiczny z premią technologiczną BGK to innowacyjny kredyt, który udzielimy Tobie na realizację inwestycji technologicznych, na mocy umowy o współpracy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). BS Płońsk udzieli Ci atrakcyjnego kredytu technologicznego, natomiast BGK przyzna wsparcie ze środków publicznych w postaci premii technologicznej.

Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na zakupie lub wdrożeniu własnej nowej technologii, oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych, towarów, procesów lub usług. Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej (wydatkami kwalifikowanymi) są wszelkie ponoszone przez przedsiębiorcę nakłady inwestycyjne, niezbędne do jej realizacji.


Kredyt technologiczny i jego korzyści:

 • proste i transparentne procedury przyznawania kredytu,
 • niższe koszty oprocentowania kredytu,
 • premia technologiczna do 6 mln zł, 
 • bezpłatne wsparcie w zakresie finansowania projektów z środków unijnych.

Cechy szczegółowe kredytu technologicznego:

 • kredyt technologiczny służy do częściowego finansowania wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej,
 • maksymalna wartość kredytu do 75% wydatków kwalifikowanych.
 • minimalny udział środków własnych Klienta wynosi 10% wartości przedsięwzięcia,
 • wkład własny nie jest wymagany w przypadku zastosowania jednej lub kilku form zabezpieczeń w łącznej wysokości stanowiącej wnioskowaną kwotą kredytu,
 • kredyt na innowacje technologiczne może być udzielany na okres do 15 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji inwestycji,
 • karencja w spłacie odsetek - maksymalnie do 1 roku,
 • spłata kredytu jest dokonywana w ratach malejących płatnych w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M

Zapraszamy do kontaktu!