Lokata jednodniowa

Bank otwiera rachunki lokat terminowych Klientom, dla których prowadzi rachunek bieżący lub pomocniczy a także dla Klientów nie posiadających rachunku. W ramach zawartej z Bankiem umowy Posiadacz rachunku może otworzyć i prowadzić dowolną ilość rachunków lokat terminowych w złotych i/lub w walutach wymienialnych, w zadeklarowanych przez Posiadacza okresach lokowania środków.

Lokata jednodniowa (lokata overnight) to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego, salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunkach rozliczeniowych Posiadacza lokaty.

 

Lokata przeznaczona jest dla:

 •    przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 •    rolników indywidualnych,
 •    jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - o ile posiadają zdolność prawną,
 •   organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych.

 

Lokata jednodniowa pozwala na:

 •  efektywne lokowanie bieżące nadwyżki środków finansowych z rachunków bieżących,
 •  uniknięcie zbędnych formalności związanych z zakładaniem kolejnych lokat - wystarczy jedna umowa, aby Bank automatycznie przeksięgowywał nadwyżki środków pieniężnych z rachunków bieżących.

 

Najważniejsze cechy lokaty jednodniowej:

 •  lokata przeznaczona dla Posiadaczy Pakietów lub rachunku bieżącego,
 •  oprocentowanie - stałe,
 •  lokata 1-dniowa,
 •  waluta lokaty – PLN,
 •  inwestowane są wszystkie środki z rachunku pod warunkiem, że saldo jest wyższe od 50.000,00 PLN.

Informacje dodatkowe

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 50 000 EURO.