Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy służy zabezpieczeniu środków finansowych w transakcjach pomiędzy stronami. Na rachunku powierniczym gromadzony jest kapitał przekazany posiadaczowi rachunku (powiernikowi) przez osobę trzecią (powierzającemu), na podstawie odrębnej umowy. Bank Spółdzielczy w Płońsku przechowuje środki pieniężne na rachunku powierniczym do momentu, gdy powiernik spełni określone pomiędzy stronami warunki umowy. Wówczas, na mocy zapisów umowy rachunku powierniczego, nasz Bank wypłaca je powiernikowi.

Korzyści z prowadzenia Rachunku powierniczego:

  • zabezpieczenie stron transakcji przed niewywiązaniem się jednej ze stron z warunków zawartej umowy,
  • gwarancja bezpieczeństwa środków pieniężnych w przypadku postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego posiadacza rachunku,
  • stały monitoring wydatkowanych środków finansowych,
  • możliwość prowadzenia rachunku w różnych walutach (PLN, EUR, USD),
  • indywidualnie ustalane oprocentowanie, a także opłaty i prowizje,
  • rachunek jest prowadzony jedynie w oznaczonym czasie, koniecznym do zrealizowania wszystkich postanowień umowy handlowej.