BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bank Spółdzielczy w Płońsku dzięki nawiązaniu współpracy z BPS TFI wprowadził do swojej oferty ciekawe i zróżnicowane produkty bazujące na funduszach inwestycyjnych.

BPS TFI SA jeste częścią Grupy BPS – największego w Polsce zrzeszenia Banków Spółdzielczych. 100% udziałowcem jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., a swoją działalność prowadzimy od 2010 roku.

Oferta BPS TFI SA obejmuje:

  • BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BPS FIO) wraz z wydzielonymi subfunduszami;
  • BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BPS SFIO) wraz z wydzielonymi subfunduszami;
  • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ);
  • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE);
  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE);
  • Program Systematycznego Inwestowania „Akumulacja Kapitału”;
  • Program Oszczędnościowo – Inwestycyjny „Lokata Plus”;
  • Usługę zarządzania portfelami  (Asset Management);
  • Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) – współzałożyciel największego w Polsce Międzyzakładowego PPE!

BS w Płońsku w szczególności zachęca do skorzystania z funduszu parasolowego BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi 4 subfunduszami tj.: BPS Akcji, BPS Obligacji, BPS Stabilnego Wzrostu oraz BPS Pieniężny.

Wszystkie subfundusze posiadają proste i zrozumiałe strategie inwestycyjne. Skierowane są do grupy klientów, którzy poszukują alternatywnych rozwiązań inwestowania swoich  środków finansowych, w ramach przyjętego wcześniej poziomu ryzyka. Subfundusze posiadają zróżnicowane profile inwestycyjne oraz reprezentują odmienne potencjały wzrostu wartości, dzięki czemu pozwalają każdemu klientowi na stworzenie indywidualnego portfela inwestycyjnego.

Szczegółowych informacji o ofercie udzielą Państwu pracownicy w oddziałach Banku Spółdzielczego w Płońsku lub pod nr telefonu: 23 663 09 57

Źródło: BPS TFI SA

W ofercie banku dostępny jest także Program Systematycznego Inwestowania „Akumulacja Kapitału”. Jest to program, którego głównym celem jest regularne inwestowanie, poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa BPS FIO. Klient samodzielnie dokonuje wyboru wysokości oraz częstotliwości wpłacanych kwot. Wskazuje również alokację swoich środków pomiędzy 4 subfundusze i może dokonywać dowolnej liczby bezpłatnych zmian tej alokacji podczas trwania Programu. Główną zaletą jest brak opłaty manipulacyjnej od kolejnych nabyć w ramach Programu.