Rachunki a'vista

Rachunki a vista służą Posiadaczom zarówno do gromadzenia oszczędności jak i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rachunki mogą być prowadzone dla:

Jednej osoby - jako rachunek indywidualny, którego Posiadaczem może być:

 •         rezydent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, osoba małoletnia i ubezwłasnowolniona,
 •         nierezydent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 •         kilku osób fizycznych - jako rachunek wspólny, którego Posiadaczami mogą być osoby o tym samym statusie dewizowym posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Otwarcie rachunku następuje w wyniku zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Bankiem po wniesieniu minimalnej kwoty wkładu. Dopuszcza się zawarcie umowy rachunku bez wniesienia wpłaty, jednak brak wpływu środków pieniężnych przez okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, powoduje rozwiązanie umowy rachunku.

A`vista w PLN

 • Minimalna pierwsza wpłata przy otwarciu rachunku to: 20 PLN
 • Minimalna kwota wkładu 5,00 PLN

A`vista w walutach wymienialnych:

 • Prowadzimy rachunki a vista w następujących walutach: USD, EUR
 • Rachunki umożliwiają przechowywanie środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń w walutach
 • Minimalna kwota wpłaty przy otwarciu rachunku to: 100 USD lub 100 EUR


Dopuszcza się zawarcie umowy rachunku bez wniesienia wpłaty, jednak brak wpływu środków pieniężnych przez okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, powoduje rozwiązanie umowy rachunku.

Rachunek a’vista dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

dla jednej osoby lub większej liczby osób fizycznych (prowadzony wówczas jako rachunek wspólny), będących członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego lub innych organizacji zrzeszających rodziców i uczniów, jak również innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej.

Do wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku należy załączyć m.in.:

    w przypadku rady rodziców:

 •         statut szkoły/placówki,
 •         regulamin rady rodziców,
 •         pełnomocnictwa osób uprawnionych do otwarcia rachunku i zawarcia Umowy oraz dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku a’vista,
 •         zawiadomienie o nadaniu numeru NIP, jeśli jednostka posiada status podatnika,
 •         inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów,

    w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej:

 •         uchwała/protokół zebrania,
 •         inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów.