Rachunek A'VISTA

Rachunki a vista służą Posiadaczom zarówno do gromadzenia oszczędności jak i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rachunki mogą być prowadzone dla:

  • jednej osoby- jako rachunek indywidualny, którego Posiadaczem może być:
    • rezydent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, osoba małoletnia i ubezwłasnowolniona,
    • nierezydent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
    • kilku osób fizycznych- jako rachunek wspólny, którego Posiadaczami mogą być osoby o tym samym statusie dewizowym posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Otwarcie rachunku następuje w wyniku zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Bankiem po wniesieniu minimalnej kwoty wkładu. Dopuszcza się zawarcie umowy rachunku bez wniesienia wpłaty, jednak brak wpływu środków pieniężnych przez okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, powoduje rozwiązanie umowy rachunku.

A`vista w PLN

 

Minimalna pierwsza wpłata przy otwarciu rachunku to:

20 PLN

Minimalna kwota wkładu 5,00PLN

 

A`vista w walutach wymienialnych:

 

Prowadzimy rachunki a vista w następujących walutach:

USD

EUR

 

Rachunki umożliwiają przechowywanie środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń w walutach

 

Minimalna kwota wpłaty przy otwarciu rachunku to:

100 USD

100 EUR

 

Dopuszcza się zawarcie umowy rachunku bez wniesienia wpłaty, jednak brak wpływu środków pieniężnych przez okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, powoduje rozwiązanie umowy rachunku.

Rachunek a’vista dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

  • dla jednej osoby lub większej liczby osób fizycznych (prowadzony wówczas jako rachunek wspólny), będących członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego lub innych organizacji zrzeszających rodziców i uczniów, jak również innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej.

Do wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku należy załączyć m.in.:

  • w przypadku rady rodziców:
    • statut szkoły/placówki,
    • regulamin rady rodziców,
    • pełnomocnictwa osób uprawnionych do otwarcia rachunku i zawarcia Umowy oraz dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku a’vista,
    • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP, jeśli jednostka posiada status podatnika,
    • inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów,
  • w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej:
    • uchwała/protokół zebrania,
    • inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów.