Kodeks Etyki Bankowej

W Banku Spółdzielczym w Płońsku przestrzegane są Zasady Dobrej Praktyki Bankowej wypracowane przez środowisko bankowe i zatwierdzone przez Związek Banków Polskich, jako kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

Kodeks Etyki Bankowej opisuje w szczegółowy sposób standardy, którymi kierują się nasi pracownicy wszystkich szczebli w codziennej pracy z klientem, czyli z Tobą. Bank Spółdzielczy w Płońsku jest instytucją zaufania publicznego, tak więc w swej działalności kierujemy się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami prawnymi przewidzianymi w Kodeksie oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi. W naszej działalności kierujemy się zasadami: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności oraz najlepsza wiedzą.

Pełna treść Kodeksu znajduje się w pliku poniżej