Misja i wartosci

Bank, stanowiąc własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, stale dąży do pomnażania korzyści członków Banku oraz wspiera wysiłki na rzecz rozwoju regionu.

Najważniejsze zadanie Banku to zaspokajanie finansowych potrzeb klientów.
W relacji klient - pracownik działalność Banku cechuje rzetelność, wiarygodność i profesjonalizm. Najważniejszym zasobem Banku są zadowoleni ze swej pracy pracownicy znający, rozumiejący i realizujący cele Banku.

Najcenniejszym pracownikiem Banku jest pracownik rozumiejący klienta i potrafiący dobrać odpowiednią dla niego ofertę. Integrowanie i wzbogacanie katalogu produktów ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów. Bank proponuje klientom stosunkowo proste produkty i procedury.

Bank jest lojalny w stosunku do swoich klientów, nie pozbawia ich opieki i pomocy w sytuacji kryzysowej. W działalności kredytowej dominują kredytobiorcy znani na rynku, których firmy są dobrze zarządzane i rentowne, sprawdzone jako rzetelni i lojalni klienci Banku.

Bezpieczeństwo depozytów jest dla banku najważniejsze – w tym celu Bank wdraża zasady stabilnego i ostrożnego zarządzania, mające na celu optymalizację ryzyka oraz skuteczność procesu szacowania kapitałowych wymogów wewnętrznych (ICAAP).

Strategicznym partnerem Banku są samorządy lokalne. Bank aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i publicznym regionu, na którym działa, wspiera lokalną działalność społeczną i oświatowo-kulturalną, szczególnie w tych środowiskach, w których znajdują się jego członkowie.

Bank aktywnie (z uwzględnieniem swoich możliwości finansowych) wspiera finansowo i kadrowo projekty z zakresu:

  • rozwoju obrotu bezgotówkowego, w tym kartowego
  • rozwoju gospodarki elektronicznej
  • propagowania zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz postaw społecznie zaangażowanych
  • rozwoju idei oszczędzania i rozważnej konsumpcji, w szczególności współpracując z dziećmi i młodzieżą szkolną, między innymi poprzez SKO
  • ochrony środowiska

Bank uczestniczy w działalności i realizuje inicjatywy bankowych Izb Gospodarczych.
Bank i jego kadra kierownicza nie angażuje się w działalność partii politycznych.

Wizja Banku Spółdzielczego w Płońsku została określona następująco:

Wizją Banku Spółdzielczego w Płońsku jest bycie instytucją finansową uniwersalną, nowoczesną, godną zaufania i rozwijającą się w sposób zrównoważony, będącą bankiem pierwszego wyboru w zaspokajaniu potrzeb finansowych klientów. Bank dąży do zdobywania i utrzymania zaufania i lojalności klientów oraz zapewnienie satysfakcji pracownikom i udziałowcom.

Hasłem przewodnim Strategii działania jest misja uzasadniająca sens istnienia Banku, określona następująco:

Misją Banku Spółdzielczego w Płońsku jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych i bezpiecznych usług finansowych, dostosowanych do potrzeb rynku i społeczności lokalnej.