Jak zostać członkiem Banku

Przyłącz się do Banku Spółdzielczego w Płońsku i zostań jego udziałowcem.

Członkiem Banku może zostać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna. Podstawowym warunkiem jaki należy spełnić aby zostać przyjętym to złożenie pisemnej deklaracji. Deklaracja powinna zawierać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów.

Decydując się na członkostwo pamiętaj, że udziały banku spółdzielczego mają przede wszystkim właścicielski charakter i nie powinny być traktowane jak inwestycja z określoną stopą zwrotu. Udziałowcy, jako współwłaściciele, ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie banku spółdzielczego, zaś z nabyciem udziałów wiążą się ryzyka (brak objęcia udziałów systemem gwarantowania, obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu strat banku spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów, ryzyko nieotrzymania dywidendy, ryzyko wstrzymania wypłaty udziałów).

Całość praw i obowiązków członka Banku znajduje się w STATUCIE BANKU. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku w ODDZIAŁACH.

Poniżej do pobrania: deklaracje przystapienia oraz obowiązek informacyjny.

 

Prawa członków

Członkowie Banku Spółdzielczego w Płońsku mają prawo:

  • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  • otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
  •  uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • przeglądać rejestr członków,
  • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Obowiązki członków

Członkowie są zobowiązani:

  • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
  • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
  • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego

Grupwe ubezpieczenie NNW dla Członków Banku

OFERTA BEZPŁATNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA UDZIAŁOWCÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PŁOŃSKU

Mając na względzie zaangażowanie Państwa w życie Banku oraz wzmocnienie relacji z Członkami Banku, Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku podjął decyzję o objęciu Udziałowców Banku grupowym ubezpieczeniem na życie, którego koszt w całości został opłacony przez Bank. W celu docenienia aktywności dotychczasowych Członków Banku, jak również tych z najdłuższym stażem bycia Członkiem, ustaliliśmy poniższe kryteria bezpłatnego objęcia programem.

Ubezpieczeniem zostali objęci:
1.    Udziałowcy, którzy posiadają co najmniej jeden produkt w Banku typu rachunek prowadzony dla osoby fizycznej lub prawnej, depozyt terminowy, kredyt lub gwarancja,
2.    Udziałowcy, którzy nie posiadają aktywnych produktów ale są członkami Banku nieprzerwanie od co najmniej 25 lat.

Ubezpieczenie realizowane będzie przez naszego wieloletniego i sprawdzonego partnera firmę Generali. "Regulamin obejmowania grupowym ubezpieczeniem NNW członków Banku Spółdzielczego w Płońsku" oraz OWU Grupowego Ubezpieczenia NNW są do pobrania poniżej.

W sytuacji zaistnienia którejkolwiek z przesłanek  uprawniających Państwa  do wypłaty odszkodowania z zawartej przez Bank polisy ubezpieczeniowej prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą Generali. Zgłoszenia można dokonać klikając w link: https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/zglos-sprawe/zycie