RODO - najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Bank Spółdzielczy w Płońsku danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Płońsku. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z nowymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m.in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?
Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Płońsku z siedzibą w Płońsku (ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk). Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem w placówkach sprzedażowych lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe placówek sprzedażowych dostępne są na stronie internetowej Banku – www.bsplonsk.pl).

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Płońsku jest Radosław Sadowski. Z Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Płońsku mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@bsplonsk.pl

6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

 • podjęcia na wniosek Klienta działań zmierzających do zawarcia Umowy oraz realizacji zawartej umowy,
 • oceny ryzyka kredytowego,
 • wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Klientów, optymalizacji produktów,
 • badania satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • oferowania Klientom bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów,

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?
Bank przetwarza dane związane z:

 • identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 • dane transakcyjne,
 • dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
 • dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej.

8. Kto jest odbiorcą moich danych?
Państwa dane mogą być udostępniane partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi.
Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
Do danych Klientów mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

13. Skąd Bank ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

15. Rejestrowanie rozmów telefonicznych
Realizowane w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano. Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych zawarta jest w załączniku.