Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy  - gwarancja udanej transakcji

Rachunek powierniczy służy w celu zabezpieczenia środków finansowych w transakcji pomiędzy kontrahentami. Przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią na podstawie odrębnej umowy.
Zgromadzone środki na rachunku powierniczym mogą zostać wypłacone posiadaczowi rachunku w momencie spełnienia warunków określonych w umowie rachunku powierniczego.

Rachunek przeznaczony jest dla:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, w tym również osób prowadzących gospodarstwo rolne,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Założenie rachunku

Do zawarcia Umowy niezbędne jest złożenie wniosku oraz wymaganych przez Bank aktualnych dokumentów określających status prawny podmiotu występującego o otwarcie rachunku powierniczego, Umowy handlowej, dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz ich danych osobowych wymaganych przez Bank.

Korzyści

  • bezpieczeństwo przepływu środków przy transakcjach o podwyższonym ryzyku
  • większą wiarygodność w transakcjach handlowych
  • bezpieczeństwo przepływu należności za zrealizowanie zobowiązań określonych w umowie

Ważne aspekty prawne rachunku powierniczego.

Środki na rachunku powierniczym podlegają szczególnej ochronie prawnej:

  • nie podlegają zajęciu przy postępowaniu egzekucyjnym przeciwko powiernikowi
  • nie wchodzą w masę upadłościową przy ogłoszeniu upadłości powiernika
  • nie wchodzą do spadku po powierniku (osoby fizycznej) po jego śmierci

Opłaty i prowizje

Za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku powierniczego, Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości i okresach ustalonych indywidualnie w Umowie. Za realizację pozostałych czynności bankowych, niewymienionych w Umowie, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodne z Taryfą opłat i prowizji.

Więcej informacji udzielają doradcy w placówkach Banku.

 

Reagulamin prowadzenia rachunku powierniczego do pobrania poniżej: