Gwarancje

Gwarancja Bankowa jest to szczególna forma gwarancji samoistnej, w której to nasz Bank jest gwarantem. Na podstawie pisemnej umowy gwarancji bankowej zobowiązujemy się na Twoje zlecenia do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji po uprzednim otrzymaniu pisemnego żądania beneficjenta stwierdzającego, że zleceniodawca nie wykonał zobowiązań umownych zabezpieczonych Gwarancją Bankową. Umowa gwarancji bankowej może być stosowana zarówno w obrotach krajowych, jak i zagranicznych. Gwarancja Bankowa to przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji, minimalne ryzyko oraz zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności.

Gwarancja Bankowa, to:
 
 •  pewne i dogodne zabezpieczenie różnorodnych wzajemnych zobowiązań i wierzytelności partnerów handlowych, w obrocie krajowym i zagranicznym,
 •  zobowiązanie gwaranta jest niezależne od ważności i skutków prawnych kontraktu zawartego pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem Gwarancji Bankowej,
 •  gwarancja Bankowa podnosi Twoją wiarygodność w oczach partnera handlowego, dzięki renomie Banku udzielającego Gwarancji Bankowej,
 •  zleceniodawca może uniknąć blokowania własnych środków gotówkowych, które mogłyby być zatrzymane jako kaucja lub depozyt zabezpieczający,
 •  beneficjent uzyskuje sprawny instrument egzekwowania swoich należności.

Gwarancja AGRO

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR, Bank Spółdzielczy w Płońsku może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Najistotniejsze paramenty gwarancji

 1. Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).
 2. Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.
 3. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.
 4. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.
 5. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.
 6. Gwarancja udzielana jest w ramach:
  - pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,

  - pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych).

 

Zapraszamy do kontaktu!