Fundusze inwestycyjne BPS TFI

Fundusze inwestycyjne to instytucje wspólnego inwestowania, które łączą środki pieniężne inwestorów, tworząc jeden portfel inwestycyjny. Fundusze zapewniają dostęp do różnorodnego spektrum instrumentów finansowych oferowanych na rynku, tj. akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Środkami funduszu zarządzają licencjonowani przez Komisję Nadzoru Finansowego doradcy inwestycyjni. Inwestorami funduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne oraz podmioty organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.


BPS TFI
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest częścią Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., która tworzy największe w Polsce zrzeszenie banków spółdzielczych. BPS TFI koncentruje się na budowaniu długookresowych relacji z Klientami, w swoich działaniach kieruje się zaangażowaniem i odpowiedzialnością w kreowaniu wartości każdej inwestycji. Doskonałe umiejętności Zespołu Zarządzającego Towarzystwa znajdują odbicie w ponadprzeciętnych stopach zwrotu oraz wysokich miejscach w rankingach przyznawanych przez niezależne podmioty analityczne.

Bank Spółdzielczy w Płońsku dzięki nawiązaniu współpracy z BPS TFI wprowadził do swojej oferty ciekawe i zróżnicowane produkty bazujące na funduszach inwestycyjnych.

W szczególności, BS w Płońsku zachęca do skorzystania z funduszu parasolowego BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi 4 subfunduszami tj.: BPS Akcji, BPS Obligacji, BPS Stabilnego Wzrostu oraz BPS Pieniężny.

Wszystkie subfundusze posiadają proste i zrozumiałe strategie inwestycyjne. Skierowane są do grupy klientów, którzy poszukują alternatywnych rozwiązań inwestowania swoich  środków finansowych, w ramach przyjętego wcześniej poziomu ryzyka. Subfundusze posiadają zróżnicowane profile inwestycyjne oraz reprezentują odmienne potencjały wzrostu wartości, dzięki czemu pozwalają każdemu klientowi na stworzenie indywidualnego portfela inwestycyjnego.

W ofercie banku dostępny jest także Program Systematycznego Inwestowania „Akumulacja Kapitału”. Jest to program, którego głównym celem jest regularne inwestowanie, poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa BPS FIO.

Klient samodzielnie dokonuje wyboru wysokości oraz częstotliwości wpłacanych kwot. Wskazuje również alokację swoich środków pomiędzy 4 subfundusze i może dokonywać dowolnej liczby bezpłatnych zmian tej alokacji podczas trwania Programu. Główną zaletą jest brak opłaty manipulacyjnej od kolejnych nabyć w ramach Programu.