SPLIT PAYMENT – MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Podstawy prawne:

Mechanizm Podzielonej Płatności (dalej „MPP” lub „Split Payment”) wprowadza Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62). Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem zapłata za fakturę z wyszczególnioną kwotą podatku VAT będzie możliwa przy zastosowaniu specjalnej formy przelewu bankowego, która w sposób automatyczny dokona zaksięgowania podatku VAT na specjalnie wyodrębnionym rachunku odbiorcy.

Ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2018 r.

Do tego czasu, dla każdego Klienta Banku prowadzącego działalność gospodarczą i posiadającego rachunek rozliczeniowy, zostanie otwarty dodatkowy rachunek, tzw. rachunek VAT, który będzie powiązany z dotychczas prowadzonym rachunkiem rozliczeniowym.

 

Cechy rachunku VAT:

 • otwarcie oraz prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia dodatkowej umowy;
 • otwarcie oraz prowadzenie rachunku VAT nie będzie wiązać się z dodatkowymi prowizjami oraz opłatami dla Banku;
 • środki zgromadzone na rachunku VAT nie będą oprocentowane;
 • dla każdego Klienta, Bank automatycznie otworzy co najmniej jeden taki rachunek, otwarcie dodatkowego rachunku VAT będzie wymagało odrębnego wniosku;
 • będzie prowadzony wyłącznie dla rachunków w walucie PLN;
 • stan rachunku VAT będzie widoczny w bankowości internetowej (pod warunkiem posiadania przez Klienta usługi bankowości internetowej). Uwaga – w bankowości internetowej dla Klienta korporacyjnego administratorzy powinni nadać użytkownikom odpowiednie uprawnienia do rachunków VAT
 • będzie rachunkiem technicznym, służącym do dokonywania płatności za faktury z zastosowaniem MPP i zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Środki zgromadzone na rachunku będą własnością Klienta ale dysponowanie nimi będzie ograniczone. Z rachunku VAT nie będzie można wypłacić środków bez zgody Urzędu Skarbowego, nie będą wydawane również żadne instrumenty płatnicze.


Dokonywanie płatności podzielonych:

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany do dokonywania płatności za faktury opłacane przez przedsiębiorców. Ustawa nie nakłada obowiązku stosowania tej formy płatności, przy dokonywaniu płatności za fakturę. Przedsiębiorca sam będzie decydował czy dokonać płatności w formie MPP czy w formie tzw. przelewu tradycyjnego.

Bank Spółdzielczy w Płońsku od 01 lipca 2018r. udostępni dla Państwa możliwość składania przelewów krajowych zarówno za pomocą MPP jak i w dotychczasowej formie. Aby dokonać przelewu MPP, w dyspozycjach będą Państwo wpisywać kwotę podatku VAT oraz dane niezbędne do identyfikacji płatności (nr płatnika podatku VAT oraz nr faktury).


Ważne! Jednym przelewem MPP będą mogli Państwo zapłacić tylko jedną fakturę (lub jej część).

Przy dokonywaniu płatności podzielonej zawsze będzie wykorzystywany dotychczas prowadzony rachunek rozliczeniowy. Nie będzie możliwości zlecania przelewów bezpośrednio na rachunki VAT bez użycia mechanizmu podzielonej płatności. Takie przelewy zawsze będą Państwo kierować na rachunek rozliczeniowy połączony z rachunkiem VAT. Przelewy kierowane bezpośrednio na rachunek VAT będą odrzucane przez Bank.

Przykłady transakcji z wykorzystaniem MPP

1.    Dokonanie płatności za fakturę – obciążenie rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT
Obciążenie rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT z tyt. przelewu realizowanego
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie realizowane przez Bank automatycznie, zgodnie z następującą kolejnością operacji:

 1. obciążenie rachunku VAT kwotą podatku VAT,
 2. uznanie rachunku rozliczeniowego kwotą podatku VAT,
 3. obciążenie rachunku rozliczeniowego kwotą brutto przelewu.

Jeśli wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie niewystarczająca na pokrycie wskazanej kwoty podatku VAT, brakująca kwota podatku zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego.

2.    Otrzymanie płatności za fakturę – uznanie rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT
Uznanie rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT z tyt. przelewu realizowanego
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie realizowane przez Bank automatycznie, zgodnie z następującą kolejnością operacji:

 1. uznanie rachunku rozliczeniowego kwotą brutto płatności podzielonej,
 2. obciążenie rachunku rozliczeniowego kwotą podatku VAT,
 3. uznanie rachunku VAT kwotą podatku VAT.

Nie będą Państwo osobno przelewać kwoty VAT na powiązany rachunek VAT.

3.    Płatność podatku VAT do Urzędu Skarbowego.
Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT będą Państwo mogli realizować płatności podatku VAT do Urzędów Skarbowych. Podatek VAT będą Państwo płacić w formie przelewu podatkowego. Takie przelewy Bank będzie realizować automatycznie zgodnie z następującą kolejnością operacji:

 1. obciążenie rachunku VAT kwotą podatku,
 2. uznanie rachunku rozliczeniowego kwotą podatku VAT,
 3. obciążenie rachunku rozliczeniowego wskazaną w przelewie kwotą podatku VAT.

Jeśli wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie niewystarczająca na pokrycie wskazanej kwoty podatku VAT, brakująca kwota podatku VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1.    Czy muszę składać wniosek o założenie konta VAT?
Nie. Zgodnie z ustawą rachunek VAT zostanie otwarty automatycznie bez potrzeby składania oddzielanego wniosku. Rachunek VAT będzie powiązany z każdym rachunkiem rozliczeniowym firmy. Jeżeli otworzą Państwo kolejny rachunek rozliczeniowy i nie złożą odrębnej dyspozycji, to z nowym rachunkiem automatycznie zostanie powiązany istniejący już rachunek VAT.

2.    Ile zapłacę za prowadzenie rachunku VAT?
Za prowadzenie rachunku VAT Bank nie pobiera żadnych opłat.

3.    Czy konto VAT jest oprocentowane?
Nie, konto VAT nie jest oprocentowane.

4.    Od kiedy można dokonywać płatności Split Payment?
Ustawa wprowadza mechanizm podzielonej płatności (Split Payment) od dnia 01 lipca 2018 r.

5.    Czy muszę stosować Split Payment?
Nie. Ustawa zakłada dobrowolność stosowania tego typu płatności. To płatnik decyduje czy zapłaci za fakturę VAT zwykłym przelewem czy w mechanizmie podzielonej płatności.

6.    Czy muszę mieć konto VAT jeśli nie jestem płatnikiem VAT-u?
Tak. Ustawa zakłada, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego dla firmy w PLN, Bank musi udostępnić rachunek VAT. Może to być jedno konto VAT do kilku rachunków rozliczeniowych w PLN.

7.    Czy można zamknąć rachunek VAT?
Nie, konta VAT nie można zamknąć. Konto jest zamykane wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego firmy. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest zerowe saldo na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, należy złożyć wniosek we właściwym Urzędzie Skarbowym o „uwolnienie” środków z rachunku VAT. Tylko w przypadku pozytywnej zgody Urzędu, Bank będzie mógł przeksięgować środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

8.    Czy można mieć więcej niż jedno konto VAT?
Tak, ale nie więcej niż jedno konto VAT do jednego rachunku rozliczeniowego w PLN. Dodatkowe konto VAT otworzymy dla Państwa na podstawie odrębnego wniosku.

9.    Czy można dokonywać przelewów pomiędzy rachunkami VAT?
Tak, ale wyłącznie pomiędzy własnymi rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym Banku.

10.    Czy można dokonać płatności Split Payment z rachunku klienta indywidualnego?
Nie. Ustawa nie dopuszcza takiej możliwości.

11.    Czy można zlecić przelew mechanizmem podzielonej płatności na rachunek klienta indywidualnego?
Nie, jeżeli taki przelew zostanie wykonany Bank odbierający zwróci go do Zleceniodawcy.

12.    Czy nr rachunku VAT trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego?
Nie, nie ma takiej potrzeby.