Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk.

Opinia Biegłego Rewidenta to dokument zawierający wnioski końcowe i konkluzje wynikające z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym stanowi główny cel badania sprawozdania finansowego. Poniżej możecie zapoznać się Państwo z aktualnym Sprawozdaniem oraz dokumentacją za okresy ubiegłe.